วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555สรุปการปฏิบัติงาน(ย้อนหลัง)ทุก ๒ สัปดาห์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘


สัปดาห์ที่  ๑๘-๒๐      ระหว่างวันที่  ๓๑-๑๐    เดือน สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
 • จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 • จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ ๑ และ  ๒
 • เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่  โดยนักศึกษาได้จัดการแสดงละครสะท้อนชีวิต และร้องเพลงประสานเสียง
 • ๑๓ สิงหาคม โรงเรียนปิดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
 • ๑๔ สิงหาคม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูลากิจเนื่องจากเป็นวันสำคัญทางศาสนาคือวันฮารีรายอ
 • ช่วยครูพี่เลี่ยงคุมชั้นเรียนในคาบโฮมรูม
 • ช่วยครูทำสื่อาเซี่ยน
สัปดาห์ที่  ๒๒-๒๔    ระหว่างวันที่  ๑๗-๒๘    เดือน สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
 • ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนหน้าเสาธงในตอนเช้า
 • เวรต้อนรับนักเรียนในตอนเช้าและส่งนักเรียนในตอนเย็น  ๑ วัน/สัปดาห์
 • เวรขายน้ำช่วยครูตอนพักกลางวันในโรงอาหาร      ๑ วัน/สัปดาห์ 
 • เวรขายของสหกรณ์ช่วยครู    ๑ วัน/สัปดาห์
 • จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 • ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดทำสื่อการเรียนการสอน
 • ช่วยครู จัดทำตุ๊กตาอาเซียน  และสื่อต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเป็นสื่อในการแสดงงานวิชาการที่โรงเรียนท่าศาลา
 • เข้าร่วมกิจกรรม อาเซียนที่ท่าศาลา
สัปดาห์ที่  ๒๖-๒๘    ระหว่างวันที่  ๓๑-๑๔    เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๕
 • ส่งแผนการจัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์
 • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
 • จัดทำสื่อการเรียนการสอนร่วมกับนักเรียน
 • ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนหน้าเสาธง
 • ครูพี่เลี้ยงให้บันทึก ปพ.๕ ของเด็กนักเรียนชั้น ม.๑ และ  ม.๒
 • สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเพื่อต่างเอกในคาบที่ไม่มีสอน
สัปดาห์ที่  ๓๐-๓๒    ระหว่างวันที่  ๑๗-๒๘    เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๕
 • ช่วยครูพี่เลี้ยงควบคุมนักเรียนหน้าเสาธงในตอนเช้า 
 • รับผิดชอบหน้าที่งานสอน
 • รับผิดชอบเวรต่างที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้นักเรียนส่งงานในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน
 • จัดทำข้อสอบให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และ ๒ (ข้อสอบต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัด)
สัปดาห์ที่  ๓๔-๓๖    ระหว่างวันที่  ๑-๑๐    เดือน ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
 • รับผิดชอบเวรต้อนรับนักเรียน
 • รับผิดชอบดูแลควบคุมนักเรียนหนน้าเสาธง
 • รับผิดชอบเวรขายของสหกรณ์
 • รับผิดชอบควบคุมนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑
 • รวบรวมคะแนนสอบของนักเรียนให้ครูพี่เลี้ยง
 • จัดทำ ปพ. ๕
 • ตัดสินผลการเรียน และส่งผลการเรียนนักเรียนเข้าร่วมประชุม สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

สัปดาห์ที่ ๖-๘  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘   เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  ๒๕๕๕
  • ผู้อำนวยการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงโดยการเล่านิทานให้นักเรียนฟังแล้วให้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่ได้ฟัง จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถาม โดยแบ่งเป็นช่วงชั้น
  • จัดการเรียนการสอน  ม.๑/๑,  ม.๒/๑  และม.๒/๒
  • ช่วยครูฐาปณีตกแต่งห้องประชาธิปไตย และจัดบอร์ดอาเซียน
  • ผู้อำนวยการให้นักศึกษาฝึกสอนวัดตัวตัดชุดกีฬาสีพร้อมกับครูและนักเรียน
  • คัดเลือกนักกีฬา และซ้อมเชียร์ 
  • ขออนุญาติผู้อำนวยการไปประชุมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • จัดการเรยนการสอน แทน ในรายวิชาศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่  ๕/๑  และ  ๕/๒
  • ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมแถวให้นักเรียน
  สัปดาห์ที่ ๑๐-๑๒  ระหว่างวันที่ ๑-๑๔   เดือน กรกฎาคม     พ.ศ.  ๒๕๕๕
  • ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
  • ภาระงานการสอน ชั้นม. ๑/๑ ,ม.๒/๑ และชั้น  ม. ๒/๒
  • ซ้อมใหญ่เดินขบวนพาเหรด
  • วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นวันกีฬาสีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ เป็นเวลา ๑ วัน
  • ภาระงานสอนศิลปะ ชั้น ป. ๕/๑ และ ๕/๒
  • สอนแทนครูพี่เลี้ยงเนื่องจากครูพี่เลี้ยงไม่สบาย
  • ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนลาครึ่งวันเนื่องจากต้องกลับไปเซ็นสัญญาเงินกู้ที่ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ อาจารย์สินชัย สุหลง มานิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๘ 
  สัปดาห์ที่  ๑๓-๑๖      ระหว่างวันที่  ๑๗-๒๘    เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
  • จัดกิจกรรมการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ ๑  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  ๒
  • พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคือเด็กนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนและไม่ให้ความร่วมมือกับผู้สอน   แนวทางแก้ปัญา คือผู้สอนปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนให้น่าสนใจ เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนยิ่งขึ้น
  • รับผิดชอบสอนแทนในคาบที่ครูประจำชั้นไปงานราชการ
  • รับผิดชอบสอนแทนช่วงชั้นอื่นนอกเหนือจากที่รับผิดชอบ
  • ร่วมกิจกรรมกีฬาสีกับโรงเรียน คือ ช่วยคุมขบวนพาเรดและอยู่ฝ่ายส่งตัวนักกีฬากับครูพี่เลี้ยง(กีฬาเครื่อข่ายท่าศาลา

  วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

  บันทึกการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ ๖-๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๕ และ ๑๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

  กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ

  • ต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนและส่งนักเรียนกลับบ้าน ร่วมกับครูเวรประจำวัน (วันจันทร์) 
  • ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ตามตารางสอน บางวันช่วยสอนแทนวิทยากรอิสลาม สอนวิชาอิสลามศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ ๓
  • ช่วยเวรขายของสหรกรณโรงเรียน (วันพุธ)  ร่วมกับครูเวรประจำวัน
  • ช้วยเวรขายน้ำโรงอาหารโรงเรียน (วันพฤหัสบดี)   ร่วมกับครูเวรประจำวัน
  • ช่วยครูตรวจรายชื่อนักเรียนประจำสีแดง
  • เข้าปฐมนิเทศกับ อาจาย์รนิเทศวิชาชีพครู อ. อนุวัฒน์ จันทะสะ (๑๓/๐๖/๕๕)
  • ช่วยครูซ้อมนักกีฬาสีแดงและจัดทีมกองเชียร์
  • วันที่ ๑๕/๐๖/๕๕ วันศุกร์ ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน จึงไม่มีการเรียนการสอน
   • ช่วยครูจัดแถวขบวนพาเรด
   • ช่วยครูคุมกองเชียร์สีแดง
   • ช่วยครูส่งตัวนักกีฬาสีแดงเข้าการแข่งขัน
   • ร่วกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครู วิ่งประเภท ๔ x ๑๐๐ (ผลปรากฎว่า สีแดงได้เรียนเงินค่ะ)
   • ช่วยครูมอบเหรียญรางวัลให้นักกีฬา
  • หลังจากกิจกรรมกีฬาสีเสร็จสิ้น ก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 
  • วันที่ ๒๑/๐๖/๕๕ เข้าปฐมนิเทศกับอาจาย์นิเทศวิชาเอก คือ อ.ศิลป์ชัย  สุหลง
  • เนื่อจากสัปดาห์หน้าจะมีการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงจะต้องมีการจัดซ้อมนักกีฬา,ซ้อมวงดุริยางค์ของโรงเรียนและทีมกองเชียร์
  • วันศุกร์ที่ ๒๒/๐๖/๕๕ (จัดการเรียนการสอนครึ่งวัน) เข้าร่วประชุมประจำเดือนร่วมกับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน
   • เพื่อสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินมาแล้ว 
   • ชี้แจงกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะดำเนินการ
   • มอบหมายคณะครูและนักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับเขต
   • รับผิดชอบช่วยครูในกิจกรรมของขบวรพาเรดของโรงเรียน
  ผลการปฏิบัติงาน
  • การมีความรับผิดชอบในการทำงาน ทำให้ผู้อื่นไว้วางใจและสามรถปฏิบัติงานร่วมกันได้
  • การสร้างบุคลิกภาพที่ดี ทำให้นักเรียนเคารพ และให้ความร่วมมือกับเรา
  แนวทางในการแก้ไข

  วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

  บันทึกกการปฏิบัติงานสัปดาห์ ที่ ๔-๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๘-๑ และ ๔-๘  


  กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ

  • เวรต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและส่งนักเรียนกลับ้าน ร่วมกับครูเวรประจำวัน (เฉพาะเวรวันจัทร์)
  • ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูควบคุมแถว ทุกๆวันผู้อำนวยการจะทำกิจกรรมร่วมกับครู และนักเรียน เช่น เล่านิทาน ร้องเพลง นั่งสมาธิ เพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริธรรมให้กับนักเรียน
  • ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ตามตารางการสอน และช่วยสอนแทนครูเมื่่อครูติดธุระ
  • ช่วยครูจัดทำสื่อ เรื่อง อาเซี่ยนและสื่อการสอน  ที่ห้องประชาธิปไตย
  • วัน เสาร์ ที่ ๖ เช้าร่วมกิจกรรมอบรมนักเรียน เรื่องอาเซี่ยน
  • ช่วยขายของสหกรณ์โรงเรียนร่วมกับครูเวรประจำวัน ซึ่งจะทำในตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ และช่วงพักกลางวัน (เฉพาะเวรวันพุธ)
  • ช่วยขายน้ำที่โรงอาหารโรงเรียน ร่วกับครูเวรประจำวัน  ขายในช่วงพักกลางวัน
  • สัปดาห์นี้ต้องหยิบฉลากสี เนื่องสัปดาห์หน้าจะมีการเล่นกีฬาสีภายในโรงเรียน ทั้งหมดมี ๔ สี ด้วยกัน คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า (ดิฉันอยู่สีแดงค่ะ)
  • ช่วยครูคัดเลือกนักกีฬา และจัดทีมกองเชียร์
  • ทุกๆวัน เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. จะต้องช่วยครูซ้อมนักกีฬาประจำสีแดง และทีมเชียร์สีแดง ตั้งแต่ รุ่น ๕ ปี - รุ่น ๑๖  ปี (กีฬาประเภทกรีฑา, กระโดดไกล )
  ผลการปฏิบัติงาน

  • ครูทุกท่านคอยให้ความช่วยเหลือเสมอ
  • นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
  • การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ในขณะที่ทำกิจกรรมนักเรียนบางคนพูดคุยเพราะระดับสมาธิของนักเรียนไม่เท่ากัน
  • ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางครั้งมีเด็กนักเรียนบางคนพูดคุยกัน และไม่ค่อยสนใจ
  • เมื่อมีการจัดกิจกรรม ทำให้ชั่วโมงสอนในสัปดาห์ไม่ครบจึงจะต้องสอนในสัปดาห์ถัดไป
  แนวทางในการแก้ไข

  • สำหรับนักเรียนที่พูดคุยกันในชั้นเรียน หรือไม่ค่อยสนใจ จะพยายามให้เขาทำกิจกรรมกับเรามากที่สุด เช่น มีคำถามมาถามและจะสุ่มชื่อนักเรียน นักเรียนก็จะตั้งใจฟัง ถ้าตอบไม่ได้ก็จะถูกลงโทษและเขาก็จะอายเพื่อนๆ นักเรียนจึงตั้งใจฟัง
  • บางกิจกรรมถ้า  มีชิ้นงานให้ทำจะพยายามให้นักเรียนทำให้เสร็จในห้องเรียน เพราะถ้าเป็นการบ้านนักเรียนจะทำงานไม่เสร็จ หายบ้าง ลืมบ้าง
  • กิจกรรมหน้าเสาธงทุกๆวัน ผอ.จะนำเพลงหรือนิทานมาเล่า เพื่อฝึกการฟัง การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยจะมีคำถามมาถามนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น เช่น ถ้าเป็นเด็กอนุบาลก็จะถามง่าย แล้วก็จะยากขึ้นไปตามระดับของนักเรียน ถ้าใครตั้งใจฟังและตอบถูกก็ได้รับรางวัลจากผู้อำนวยการ  วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

   ตารางสอน   วิชาภาษาไทย
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒  ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๘

  วัน
  ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐
  ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐
  ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐
  ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐
  ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐
  ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐
  ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐
  ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐
  วันจันทร์
  ภาษาไทย ม.๒/๑
  ภาษาไทย ม.๒/๒

  พักกลางวัน  พบครูประจำชั้น
  วันอังคาร


  ภาษาไทย ม.๑/๑  พบครูประจำชั้น
  วันพุธ
  ภาษาไทย ม.๑/๑
  ภาษาไทย ม.๒/๑
  ภาษาไทย ม.๒/๒  พบครูประจำชั้น
  วันพฤหัสบดี
  ภาษาไทย ม.๒/๑
  ภาษาไทย ม.๒/๑
  พบครูประจำชั้น
  วันศุกร์


  ภาษาไทย ม.๒/๒  พบครูประจำชั้น
  บันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘  สพป. นศ ๔

  (บันทึกการปฏิบัติงานย้อนหลัง)
             การปฏิบัติงานในสถานศึกษาเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามการนัดหมายของผู้อำนวยการโรงเรียน
  ปฏิบัติงานดังนี้
             วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๕๐น.:เข้าร่วมประชุมกับบุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘  โดยมีวาระการประชุมดังนี้


  • ทบทวนหน้าที่ของบุคลากรตามคู่มือการปฏิบัติงาน
  • มอบหมายหน้าที่การงานประจำปี ๒๕๕๕
  • และแนะนำนักศึกษาฝึกสอนให้กับคณะครูในโรงเรียน
             วันที่ ๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๕๐น :

  • ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
  • มอบหมายงาน
  • เลือกชั้นเรียนเพื่อฝึกประสบการณ์
             วันที่ ๔  พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
  • ภาคเช้า :  ประชุมผู้ปกครอง  ชั้นประถมศึกษาที่๑ - มัธยมศึกษาที่ ๓
  • ภาคบ่าย : ประชุมผู้ปกครอง  ชั้นอนุบาล
             วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
  • พบครูพี่เลี้ยงพร้อมรับตารางสอน
  • และเข้าไปทำความรู้จักกับนักเรียนบางห้องที่ต้องสอน
  • รับตารางการปฏิบัติงานต้อนรับนักเรียน เวรขายน้ำประจำวัน เวรช่วยงานขายของสหกรณ์โรงเรียน