วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 ตารางสอน   วิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒  ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๘

วัน
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐
วันจันทร์
ภาษาไทย ม.๒/๑
ภาษาไทย ม.๒/๒

พักกลางวันพบครูประจำชั้น
วันอังคาร


ภาษาไทย ม.๑/๑พบครูประจำชั้น
วันพุธ
ภาษาไทย ม.๑/๑
ภาษาไทย ม.๒/๑
ภาษาไทย ม.๒/๒พบครูประจำชั้น
วันพฤหัสบดี
ภาษาไทย ม.๒/๑
ภาษาไทย ม.๒/๑
พบครูประจำชั้น
วันศุกร์


ภาษาไทย ม.๒/๒พบครูประจำชั้น
บันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘  สพป. นศ ๔

(บันทึกการปฏิบัติงานย้อนหลัง)
           การปฏิบัติงานในสถานศึกษาเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามการนัดหมายของผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิบัติงานดังนี้
           วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๕๐น.:เข้าร่วมประชุมกับบุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘  โดยมีวาระการประชุมดังนี้


 • ทบทวนหน้าที่ของบุคลากรตามคู่มือการปฏิบัติงาน
 • มอบหมายหน้าที่การงานประจำปี ๒๕๕๕
 • และแนะนำนักศึกษาฝึกสอนให้กับคณะครูในโรงเรียน
           วันที่ ๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๕๐น :

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
 • มอบหมายงาน
 • เลือกชั้นเรียนเพื่อฝึกประสบการณ์
           วันที่ ๔  พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 • ภาคเช้า :  ประชุมผู้ปกครอง  ชั้นประถมศึกษาที่๑ - มัธยมศึกษาที่ ๓
 • ภาคบ่าย : ประชุมผู้ปกครอง  ชั้นอนุบาล
           วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 • พบครูพี่เลี้ยงพร้อมรับตารางสอน
 • และเข้าไปทำความรู้จักกับนักเรียนบางห้องที่ต้องสอน
 • รับตารางการปฏิบัติงานต้อนรับนักเรียน เวรขายน้ำประจำวัน เวรช่วยงานขายของสหกรณ์โรงเรียน