วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

สัปดาห์ที่ ๖-๘  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘   เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  ๒๕๕๕
  • ผู้อำนวยการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงโดยการเล่านิทานให้นักเรียนฟังแล้วให้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่ได้ฟัง จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถาม โดยแบ่งเป็นช่วงชั้น
  • จัดการเรียนการสอน  ม.๑/๑,  ม.๒/๑  และม.๒/๒
  • ช่วยครูฐาปณีตกแต่งห้องประชาธิปไตย และจัดบอร์ดอาเซียน
  • ผู้อำนวยการให้นักศึกษาฝึกสอนวัดตัวตัดชุดกีฬาสีพร้อมกับครูและนักเรียน
  • คัดเลือกนักกีฬา และซ้อมเชียร์ 
  • ขออนุญาติผู้อำนวยการไปประชุมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • จัดการเรยนการสอน แทน ในรายวิชาศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่  ๕/๑  และ  ๕/๒
  • ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมแถวให้นักเรียน
  สัปดาห์ที่ ๑๐-๑๒  ระหว่างวันที่ ๑-๑๔   เดือน กรกฎาคม     พ.ศ.  ๒๕๕๕
  • ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
  • ภาระงานการสอน ชั้นม. ๑/๑ ,ม.๒/๑ และชั้น  ม. ๒/๒
  • ซ้อมใหญ่เดินขบวนพาเหรด
  • วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นวันกีฬาสีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ เป็นเวลา ๑ วัน
  • ภาระงานสอนศิลปะ ชั้น ป. ๕/๑ และ ๕/๒
  • สอนแทนครูพี่เลี้ยงเนื่องจากครูพี่เลี้ยงไม่สบาย
  • ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนลาครึ่งวันเนื่องจากต้องกลับไปเซ็นสัญญาเงินกู้ที่ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ อาจารย์สินชัย สุหลง มานิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๘ 
  สัปดาห์ที่  ๑๓-๑๖      ระหว่างวันที่  ๑๗-๒๘    เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
  • จัดกิจกรรมการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ ๑  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  ๒
  • พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคือเด็กนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนและไม่ให้ความร่วมมือกับผู้สอน   แนวทางแก้ปัญา คือผู้สอนปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนให้น่าสนใจ เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนยิ่งขึ้น
  • รับผิดชอบสอนแทนในคาบที่ครูประจำชั้นไปงานราชการ
  • รับผิดชอบสอนแทนช่วงชั้นอื่นนอกเหนือจากที่รับผิดชอบ
  • ร่วมกิจกรรมกีฬาสีกับโรงเรียน คือ ช่วยคุมขบวนพาเรดและอยู่ฝ่ายส่งตัวนักกีฬากับครูพี่เลี้ยง(กีฬาเครื่อข่ายท่าศาลา

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น