วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 ตารางสอน   วิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒  ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๘

วัน
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐
วันจันทร์
ภาษาไทย ม.๒/๑
ภาษาไทย ม.๒/๒

พักกลางวันพบครูประจำชั้น
วันอังคาร


ภาษาไทย ม.๑/๑พบครูประจำชั้น
วันพุธ
ภาษาไทย ม.๑/๑
ภาษาไทย ม.๒/๑
ภาษาไทย ม.๒/๒พบครูประจำชั้น
วันพฤหัสบดี
ภาษาไทย ม.๒/๑
ภาษาไทย ม.๒/๑
พบครูประจำชั้น
วันศุกร์


ภาษาไทย ม.๒/๒พบครูประจำชั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น