วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555สรุปการปฏิบัติงาน(ย้อนหลัง)ทุก ๒ สัปดาห์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘


สัปดาห์ที่  ๑๘-๒๐      ระหว่างวันที่  ๓๑-๑๐    เดือน สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
 • จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 • จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ ๑ และ  ๒
 • เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่  โดยนักศึกษาได้จัดการแสดงละครสะท้อนชีวิต และร้องเพลงประสานเสียง
 • ๑๓ สิงหาคม โรงเรียนปิดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
 • ๑๔ สิงหาคม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูลากิจเนื่องจากเป็นวันสำคัญทางศาสนาคือวันฮารีรายอ
 • ช่วยครูพี่เลี่ยงคุมชั้นเรียนในคาบโฮมรูม
 • ช่วยครูทำสื่อาเซี่ยน
สัปดาห์ที่  ๒๒-๒๔    ระหว่างวันที่  ๑๗-๒๘    เดือน สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
 • ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนหน้าเสาธงในตอนเช้า
 • เวรต้อนรับนักเรียนในตอนเช้าและส่งนักเรียนในตอนเย็น  ๑ วัน/สัปดาห์
 • เวรขายน้ำช่วยครูตอนพักกลางวันในโรงอาหาร      ๑ วัน/สัปดาห์ 
 • เวรขายของสหกรณ์ช่วยครู    ๑ วัน/สัปดาห์
 • จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 • ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดทำสื่อการเรียนการสอน
 • ช่วยครู จัดทำตุ๊กตาอาเซียน  และสื่อต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเป็นสื่อในการแสดงงานวิชาการที่โรงเรียนท่าศาลา
 • เข้าร่วมกิจกรรม อาเซียนที่ท่าศาลา
สัปดาห์ที่  ๒๖-๒๘    ระหว่างวันที่  ๓๑-๑๔    เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๕
 • ส่งแผนการจัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์
 • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
 • จัดทำสื่อการเรียนการสอนร่วมกับนักเรียน
 • ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนหน้าเสาธง
 • ครูพี่เลี้ยงให้บันทึก ปพ.๕ ของเด็กนักเรียนชั้น ม.๑ และ  ม.๒
 • สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเพื่อต่างเอกในคาบที่ไม่มีสอน
สัปดาห์ที่  ๓๐-๓๒    ระหว่างวันที่  ๑๗-๒๘    เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๕
 • ช่วยครูพี่เลี้ยงควบคุมนักเรียนหน้าเสาธงในตอนเช้า 
 • รับผิดชอบหน้าที่งานสอน
 • รับผิดชอบเวรต่างที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้นักเรียนส่งงานในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน
 • จัดทำข้อสอบให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และ ๒ (ข้อสอบต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัด)
สัปดาห์ที่  ๓๔-๓๖    ระหว่างวันที่  ๑-๑๐    เดือน ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
 • รับผิดชอบเวรต้อนรับนักเรียน
 • รับผิดชอบดูแลควบคุมนักเรียนหนน้าเสาธง
 • รับผิดชอบเวรขายของสหกรณ์
 • รับผิดชอบควบคุมนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑
 • รวบรวมคะแนนสอบของนักเรียนให้ครูพี่เลี้ยง
 • จัดทำ ปพ. ๕
 • ตัดสินผลการเรียน และส่งผลการเรียนนักเรียนเข้าร่วมประชุม สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น