วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ ๖-๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๕ และ ๑๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ

 • ต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนและส่งนักเรียนกลับบ้าน ร่วมกับครูเวรประจำวัน (วันจันทร์) 
 • ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ตามตารางสอน บางวันช่วยสอนแทนวิทยากรอิสลาม สอนวิชาอิสลามศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ ๓
 • ช่วยเวรขายของสหรกรณโรงเรียน (วันพุธ)  ร่วมกับครูเวรประจำวัน
 • ช้วยเวรขายน้ำโรงอาหารโรงเรียน (วันพฤหัสบดี)   ร่วมกับครูเวรประจำวัน
 • ช่วยครูตรวจรายชื่อนักเรียนประจำสีแดง
 • เข้าปฐมนิเทศกับ อาจาย์รนิเทศวิชาชีพครู อ. อนุวัฒน์ จันทะสะ (๑๓/๐๖/๕๕)
 • ช่วยครูซ้อมนักกีฬาสีแดงและจัดทีมกองเชียร์
 • วันที่ ๑๕/๐๖/๕๕ วันศุกร์ ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน จึงไม่มีการเรียนการสอน
  • ช่วยครูจัดแถวขบวนพาเรด
  • ช่วยครูคุมกองเชียร์สีแดง
  • ช่วยครูส่งตัวนักกีฬาสีแดงเข้าการแข่งขัน
  • ร่วกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครู วิ่งประเภท ๔ x ๑๐๐ (ผลปรากฎว่า สีแดงได้เรียนเงินค่ะ)
  • ช่วยครูมอบเหรียญรางวัลให้นักกีฬา
 • หลังจากกิจกรรมกีฬาสีเสร็จสิ้น ก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 
 • วันที่ ๒๑/๐๖/๕๕ เข้าปฐมนิเทศกับอาจาย์นิเทศวิชาเอก คือ อ.ศิลป์ชัย  สุหลง
 • เนื่อจากสัปดาห์หน้าจะมีการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงจะต้องมีการจัดซ้อมนักกีฬา,ซ้อมวงดุริยางค์ของโรงเรียนและทีมกองเชียร์
 • วันศุกร์ที่ ๒๒/๐๖/๕๕ (จัดการเรียนการสอนครึ่งวัน) เข้าร่วประชุมประจำเดือนร่วมกับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน
  • เพื่อสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินมาแล้ว 
  • ชี้แจงกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะดำเนินการ
  • มอบหมายคณะครูและนักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับเขต
  • รับผิดชอบช่วยครูในกิจกรรมของขบวรพาเรดของโรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
 • การมีความรับผิดชอบในการทำงาน ทำให้ผู้อื่นไว้วางใจและสามรถปฏิบัติงานร่วมกันได้
 • การสร้างบุคลิกภาพที่ดี ทำให้นักเรียนเคารพ และให้ความร่วมมือกับเรา
แนวทางในการแก้ไข

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกกการปฏิบัติงานสัปดาห์ ที่ ๔-๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๘-๑ และ ๔-๘  


กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ

 • เวรต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและส่งนักเรียนกลับ้าน ร่วมกับครูเวรประจำวัน (เฉพาะเวรวันจัทร์)
 • ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูควบคุมแถว ทุกๆวันผู้อำนวยการจะทำกิจกรรมร่วมกับครู และนักเรียน เช่น เล่านิทาน ร้องเพลง นั่งสมาธิ เพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริธรรมให้กับนักเรียน
 • ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ตามตารางการสอน และช่วยสอนแทนครูเมื่่อครูติดธุระ
 • ช่วยครูจัดทำสื่อ เรื่อง อาเซี่ยนและสื่อการสอน  ที่ห้องประชาธิปไตย
 • วัน เสาร์ ที่ ๖ เช้าร่วมกิจกรรมอบรมนักเรียน เรื่องอาเซี่ยน
 • ช่วยขายของสหกรณ์โรงเรียนร่วมกับครูเวรประจำวัน ซึ่งจะทำในตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ และช่วงพักกลางวัน (เฉพาะเวรวันพุธ)
 • ช่วยขายน้ำที่โรงอาหารโรงเรียน ร่วกับครูเวรประจำวัน  ขายในช่วงพักกลางวัน
 • สัปดาห์นี้ต้องหยิบฉลากสี เนื่องสัปดาห์หน้าจะมีการเล่นกีฬาสีภายในโรงเรียน ทั้งหมดมี ๔ สี ด้วยกัน คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า (ดิฉันอยู่สีแดงค่ะ)
 • ช่วยครูคัดเลือกนักกีฬา และจัดทีมกองเชียร์
 • ทุกๆวัน เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. จะต้องช่วยครูซ้อมนักกีฬาประจำสีแดง และทีมเชียร์สีแดง ตั้งแต่ รุ่น ๕ ปี - รุ่น ๑๖  ปี (กีฬาประเภทกรีฑา, กระโดดไกล )
ผลการปฏิบัติงาน

 • ครูทุกท่านคอยให้ความช่วยเหลือเสมอ
 • นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
 • การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ในขณะที่ทำกิจกรรมนักเรียนบางคนพูดคุยเพราะระดับสมาธิของนักเรียนไม่เท่ากัน
 • ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางครั้งมีเด็กนักเรียนบางคนพูดคุยกัน และไม่ค่อยสนใจ
 • เมื่อมีการจัดกิจกรรม ทำให้ชั่วโมงสอนในสัปดาห์ไม่ครบจึงจะต้องสอนในสัปดาห์ถัดไป
แนวทางในการแก้ไข

 • สำหรับนักเรียนที่พูดคุยกันในชั้นเรียน หรือไม่ค่อยสนใจ จะพยายามให้เขาทำกิจกรรมกับเรามากที่สุด เช่น มีคำถามมาถามและจะสุ่มชื่อนักเรียน นักเรียนก็จะตั้งใจฟัง ถ้าตอบไม่ได้ก็จะถูกลงโทษและเขาก็จะอายเพื่อนๆ นักเรียนจึงตั้งใจฟัง
 • บางกิจกรรมถ้า  มีชิ้นงานให้ทำจะพยายามให้นักเรียนทำให้เสร็จในห้องเรียน เพราะถ้าเป็นการบ้านนักเรียนจะทำงานไม่เสร็จ หายบ้าง ลืมบ้าง
 • กิจกรรมหน้าเสาธงทุกๆวัน ผอ.จะนำเพลงหรือนิทานมาเล่า เพื่อฝึกการฟัง การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยจะมีคำถามมาถามนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น เช่น ถ้าเป็นเด็กอนุบาลก็จะถามง่าย แล้วก็จะยากขึ้นไปตามระดับของนักเรียน ถ้าใครตั้งใจฟังและตอบถูกก็ได้รับรางวัลจากผู้อำนวยการ