วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกกการปฏิบัติงานสัปดาห์ ที่ ๔-๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๘-๑ และ ๔-๘  


กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ

 • เวรต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและส่งนักเรียนกลับ้าน ร่วมกับครูเวรประจำวัน (เฉพาะเวรวันจัทร์)
 • ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูควบคุมแถว ทุกๆวันผู้อำนวยการจะทำกิจกรรมร่วมกับครู และนักเรียน เช่น เล่านิทาน ร้องเพลง นั่งสมาธิ เพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริธรรมให้กับนักเรียน
 • ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ตามตารางการสอน และช่วยสอนแทนครูเมื่่อครูติดธุระ
 • ช่วยครูจัดทำสื่อ เรื่อง อาเซี่ยนและสื่อการสอน  ที่ห้องประชาธิปไตย
 • วัน เสาร์ ที่ ๖ เช้าร่วมกิจกรรมอบรมนักเรียน เรื่องอาเซี่ยน
 • ช่วยขายของสหกรณ์โรงเรียนร่วมกับครูเวรประจำวัน ซึ่งจะทำในตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ และช่วงพักกลางวัน (เฉพาะเวรวันพุธ)
 • ช่วยขายน้ำที่โรงอาหารโรงเรียน ร่วกับครูเวรประจำวัน  ขายในช่วงพักกลางวัน
 • สัปดาห์นี้ต้องหยิบฉลากสี เนื่องสัปดาห์หน้าจะมีการเล่นกีฬาสีภายในโรงเรียน ทั้งหมดมี ๔ สี ด้วยกัน คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า (ดิฉันอยู่สีแดงค่ะ)
 • ช่วยครูคัดเลือกนักกีฬา และจัดทีมกองเชียร์
 • ทุกๆวัน เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. จะต้องช่วยครูซ้อมนักกีฬาประจำสีแดง และทีมเชียร์สีแดง ตั้งแต่ รุ่น ๕ ปี - รุ่น ๑๖  ปี (กีฬาประเภทกรีฑา, กระโดดไกล )
ผลการปฏิบัติงาน

 • ครูทุกท่านคอยให้ความช่วยเหลือเสมอ
 • นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
 • การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ในขณะที่ทำกิจกรรมนักเรียนบางคนพูดคุยเพราะระดับสมาธิของนักเรียนไม่เท่ากัน
 • ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางครั้งมีเด็กนักเรียนบางคนพูดคุยกัน และไม่ค่อยสนใจ
 • เมื่อมีการจัดกิจกรรม ทำให้ชั่วโมงสอนในสัปดาห์ไม่ครบจึงจะต้องสอนในสัปดาห์ถัดไป
แนวทางในการแก้ไข

 • สำหรับนักเรียนที่พูดคุยกันในชั้นเรียน หรือไม่ค่อยสนใจ จะพยายามให้เขาทำกิจกรรมกับเรามากที่สุด เช่น มีคำถามมาถามและจะสุ่มชื่อนักเรียน นักเรียนก็จะตั้งใจฟัง ถ้าตอบไม่ได้ก็จะถูกลงโทษและเขาก็จะอายเพื่อนๆ นักเรียนจึงตั้งใจฟัง
 • บางกิจกรรมถ้า  มีชิ้นงานให้ทำจะพยายามให้นักเรียนทำให้เสร็จในห้องเรียน เพราะถ้าเป็นการบ้านนักเรียนจะทำงานไม่เสร็จ หายบ้าง ลืมบ้าง
 • กิจกรรมหน้าเสาธงทุกๆวัน ผอ.จะนำเพลงหรือนิทานมาเล่า เพื่อฝึกการฟัง การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยจะมีคำถามมาถามนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น เช่น ถ้าเป็นเด็กอนุบาลก็จะถามง่าย แล้วก็จะยากขึ้นไปตามระดับของนักเรียน ถ้าใครตั้งใจฟังและตอบถูกก็ได้รับรางวัลจากผู้อำนวยการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น